I. Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť FIT PLUS, spol. s r.o., oficiálny vydávateľ časopisu MUSCLE&FITNESS, so sídlom Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 31 352 626, DIČ: 2020326176, IČ DPH: SK2020326176, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5259/B (ďalej len "Usporiadateľ") vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“), ktoré upravujú vzťahy medzi Súťažiacim a Usporiadateľom.


II. Definícia pojmov

1. Stránka je webová stránka dostupná v sieti Internet umiestnená na doméne doformy.eu.
2. Súťažiaci je osoba, ktorá je registrovaná na Stránke, a teda vlastniaca unikátne štartovné číslo na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy s Usporiadateľom prostredníctvom Stránky.
3. Súťaž je verejná súťaž, ktorú organizuje Usporiadateľ. Názov súťaže je DO FORMY S MUSCLE&FITNESS®, skrátene DO FORMY S M&F®. Logo Súťaže ako aj jej názov sú chránené ochrannými známkami č.251131 a č.251134.
4. Profil súťažiaceho je skupina funkcií na Stránke, ktorá umožňuje Súťažiacemu po použití jedinečných prihlasovacích údajov pomocou prihlasovacieho mena a hesla nahrávať svoje osobné údaje a ďalšie informácie. Jedná sa o:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Povolanie
 • Výška (cm)
 • Hmotnosť (kg) na začiatku súťaže („Pred“) a na konci súťaže („Po“)
 • Pás (cm) „Pred“ a „Po“
 • Boky (cm) „Pred“ a „Po“
 • Hrudník (cm) „Pred“ a „Po“
 • Fotografická dokumunentácia „Pred“ a „Po“ a akákoľvek iná fotodokumentácia Súťažiaceho doručená do Súťaže a po nej.

5. VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky pre nákup štartovného poplatku do súťaže DO FORMY S MUSCLE&FITNESS®. Aktuálne znenie VOP je dostupné na Stránke.
6. Cena je cena za jeden štartovný poplatok. Cena štartovného poplatku pre daný ročník súťaže DO FORMY S MUSCLE&FITNESS® je v mene EUR (Euro), resp. mene CZK (Česká koruna) je zverejnená na Stránke. Cena je uvedená vrátane DPH.
7. ZoOS je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Štartovný poplatok je účastnícky poplatok Súťažiaceho, ktorý mu umožňuje zapojiť sa do daného ročníka Súťaže.

III. Kúpa Štartovného poplatku

1. Usporiadateľ zabezpečuje predaj Štartovného poplatku daného ročníku súťaže DO FORMY S MUSCLE&FITNESS®. Uhradením ceny Štartovného poplatku Súťažiaci uzatvára kúpnu zmluvu s Usporiadateľom.
2. Súťažiaci môže kúpiť svoj Štartovný poplatok na základe vyplnenia a potvrdenia registračného formulára na Stránke a po zaplatení ceny na Stránke.
3. Platba za Štartovný poplatok je možná na Stránke cez systém TrustPay kartami VISA, MasterCard a Maestro.
4. Po úhrade kúpnej ceny Usporiadateľ doručí potvrdenie uzatvorenia kúpnej zmluvy Súťažiacemu formou e- mailu. Súčasťou tohto e-mailu je aj Štartovné číslo Súťažiaceho.
5. Usporiadateľ je oprávnený neuzatvoriť zmluvu so Súťažiacim, ak by jej uzavretie bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi, alebo ak kupujúci nesúhlasí s VOP odmietne poskytnúť svoje osobné údaje potrebné na uzatvorenie plnenia zmluvy, alebo ak kupujúci riadne nevyplní registračný formulár.


IV. Práva a povinnosti Súťažiaceho

1. Súťažiaci je oprávnený zapojiť sa do Súťaže, využívať zvýhodnené ponuky na zľavnený nákup tovaru v e- shopoch www.fitplus.sk a www.fit-pro.cz, využívať online tréningový program Workoutic zdarma počas troch mesiacov v priebehu Súťaže.
2. V prípade víťazstva vo svojej kategórii je Súťažiaci oprávnený:

 • prevziať trofej pre víťaza kategórie DO FORMY S MUSCLE&FITNESS®
 • prijať pozvanie na stretnutie víťazov
 • prevziať ceny venované sponzormi súťaže

3. Súťažiaci je povinný riadiť sa organizačnými pokynmi Usporiadateľa.
4. Súťažiaci je povinný do Súťaže poskytovať pravdivé informácie (“Pred” a “Po”) a svoju fotodokumentáciu, ktorá nesmie byť upravovaná (retušovaná).
5. Súťažiaci, ktorý vyhrá svoju kategóriu, stane sa jej finalistom, prípadne mu bude udelená špeciálna cena má povinnosť súhlasiť so svojou publicitou v online magazíne MUSCLE&FITNESS na webových stránkach www.muscle-fitness.cz resp. www.muscle-fitness.sk, ako aj na stránkach www.doformy.eu, www.workoutic.com a facebookových stránkach MUSCLE&FITNESS a FIT PLUS (oficiálny vydávateľ časopisu).
6. V prípade ak Súťažiaci, ktorý vyhral svoju súťažnú kategóriu, stal sa jej finalistom, prípadne mu bola udelená špeciálna cena nesúhlasí so svojou publicitou (v zmysle IV. bod4), alebo kladie iné prekážky zabezpečeniu tejto publicity (napr. nedostihnuteľnosťou) je Usporiadateľ oprávnený odobrať víťazstvo tomuto Súťažiacemu a prideliť ho nasledujúcemu v poradí určenom porotcami súťaže.
7. Štartovný poplatok nie je možné vrátiť, okrem prípadov uvedených v Reklamačnom poriadku.
8. Od zmluvy o kúpe Štartovného poplatku nie je možné odstúpiť v zmysle 7 ods. 6 písm. k) ZoOS.
9. Súťažiaci je v zmysle ustanovenia § 7 ZoOS oprávnený od zmluvy o kúpe štartovného poplatku odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia Poukážky. Peniaze za Štartovný poplatok budú Súťažiacemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia jeho oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Poučenie spotrebiteľa a formulár na odstúpenie od zmluvy je v prílohe týchto VOP.

   
V. Práva a povinnosti Usporiadateľa

1. Zmluvný vzťah medzi Usporiadateľom s Súťažiacim upravujú platné obchodné podmienky Súťaže, prípadne ďalšie pokyny Usporiadateľa.
2. Usporiadateľ zverejní informáciu o prípadnom zrušení Súťaže na Stránke v čo najkratšom možnom čase. Zároveň Usporiadateľ informuje Súťažiacich o postupe a spôsobe vrátenia Štartovacieho poplatku na Stránke alebo formou elektronickej pošty. Súťažiaci musí postupovať podľa pokynov Usporiadateľa, pričom k svojej žiadosti o vrátenie Štartovacieho poplatku je potrebné doložiť relevantný doklad o úhrade na účet Usporiadateľa (napr. bankový výpis), svoje Štartovné číslo a číslo účtu, na ktoré Súťažiaci žiada vrátiť Štartovací poplatok.
3. Náhrada iných výdavkov sa v prípade zrušenia Súťaže neposkytuje.


VI. Reklamácie

1. Súťažiaci je oprávnený uplatniť reklamáciu v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov podľa Reklamačného poriadku.


VII. Zodpovednosť za škodu

1. Usporiadateľ nezodpovedá:
za zlyhanie doručenia potvrdenia o úhrade Štartovného poplatku v dôsledku nesprávnych alebo
neúplných údajov počas registrácie,
za škody spôsobené softvérom alebo výrobkami tretích strán, ktoré Súťažiaci získal alebo zakúpil od sponzorov súťaže,
za škody spôsobené únikom alebo stratou dát alebo ich poškodením napriek tomu, že Usporiadateľ vyvinul primerané úsilie, ktoré od neho možno oprávnene očakávať, na ochranu dát, škody spôsobené v dôsledku zanedbania povinností prevencie a ochrany dát zo strany Súťažiaceho,
za škody spôsobené nesplnením ktorejkoľvek podmienky alebo povinnosti Súťažiaceho stanovených kúpnou zmluvou vrátane jej neoddeliteľných súčastí, najmä týchto VOP.


VIII. Záverečné ustanovenia

1. Usporiadateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto VOP.
2. Usporiadateľ oznámi zmenu VOP vhodným spôsobom, napr. zverejnením zmenených VOP na Stránke, informačných materiáloch, tlačových správach, písomne, elektronickou poštou, telefonicky alebo iným vhodným spôsobom, a to najneskôr ku dňu účinnosti zmeny VOP. Zmena VOP je účinná ku dňu uvedenému Usporiadateľom v oznámení o danej zmene.
3. Zmena VOP sa netýka tých častí VOP, ktoré nie je možné v zmysle platných právnych predpisov jednostranne zmeniť voči Súťažiacemu. V takom prípade sa na daného Súťažiaceho uplatnia VOP v znení platnom v čase uzavretia Kúpnej zmluvy.
4. Súťažiaci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Usporiadateľ na žiadosť, reklamáciu alebo inú námietku Súťažiaceho odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva Súťažiaci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, čím nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd. Podmienky alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov ustanovuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súťažiaci môže využiť na riešenie svojich sporov aj platformu „Riešenie sporov on-line“ založenú Európskou komisiou na webovom sídle https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
5. Na všetky právne vzťahy medzi Usporiadateľom a Súťažiacim sa vzťahuje hmotné a procesné právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak je niektorá z týchto osôb cudzinec.
6. Tieto VOP sú platné a účinné od 12.11.2019. Zmena VOP bude zverejnená na Stránke s uvedením dátumu ich účinnosti.

 

V Bratislave, 12. novembra 2019

FIT PLUS, spol. s r.o.
Oficiálny vydávateľ časopisu MUSCLE&FITNESS pre Českú republiku a Slovensko

 

UPOZORNENIE: Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies
Ok
Top