V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť: FIT PLUS, spol. s r.o., IČO: 31352626, so sídlom Elektrárenská 1, 831 04, Bratislava, Slovenská republika


OSOBNÉ ÚDAJE

Osobnými údajmi sú:
- meno a priezvisko
- e-mailová adresa a telefónne číslo
- dátum narodenia
- povolanie
- výška (cm)
- hmotnosť (kg) na začiatku súťaže („Pred“) a na konci súťaže („Po“)
- pás (cm) „Pred“ a „Po“
- boky (cm) „Pred“ a „Po“
- hrudník (cm) „Pred“ a „Po“
- fotografická dokumunentácia „Pred“ a „Po“ a akákoľvek iná fotodokumentácia Súťažiaceho doručená do Súťaže a po nej
- súbory cookies

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD

Účelom spracúvania osobných údajov je:
- účasť v Súťaži DO FORMY S MUSCLE&FITNESS® a jej vyhodnotenie odbornou porotou, vrátane zverejnenia výsledkov na webových stránkach www.muscle-fitness.cz. www.muscle-fitness.sk, www.doformy.eu, www.workoutic.com, ako aj na facebookových a instagramových stránkach MUSCLE&FITNESS a FIT PLUS 
- v prípade výhry, udelenia špeciálnej ceny alebo postupu do finále, publicita (zverejnenie osobných údajov) v online magazíne MUSCLE&FITNESS na webových stránkach www.muscle-fitness.cz, www.muscle-fitness.sk, www.doformy.eu, www.workoutic.com, ako aj na facebookových a instagramových stránkach MUSCLE&FITNESS a FIT PLUS 
- ponuka produktov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom a súvisiacich so Súťažou, zdravým životným štýlom a fitness
- vybavovanie reklamácií a sťažností

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov sú:
- oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ, alebo tretia strana – meno, priezvisko, mailová adresa, telefonický kontakt
- súhlas dotknutej osoby

PRÍJEMCI

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje sú:
- poskytovatelia IT služieb
- porota súťaže DO FORMY S MUSCLE&FITNESS®
- redakcia MUSCLE&FITNESS a zamestnanci Prevádzkovateľa

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 5 rokov od jeho udelenia.
V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovaniu namietať, po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom k účelu spracúvania, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

POUŽÍVANIE COOKIES

Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov a používania súborov cookies, ktoré sú uvedené nižšie.
Cookies sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehliadač. Súbory cookies môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastavenia prehliadača ani nebudú ukladať. Väčšina prehliadačov ukladá súbory cookies automaticky.
Spoločnosť FIT PLUS, s.r.o. využíva súbory cookies pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics. Účelom je štatistická analýza webových stránok. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Zhromažďovanie a ukladanie dát je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odmietnuť. Používanie cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google http://www.google.com/policies/privacy/ads/). Upozorňujeme vás však, že v takom prípade je možné, že nebudete môcť neobmedzene využívať všetky funkcie webovej stránky www.doformy.eu.

Našu stránku môžete prehliadať aj bez súborov cookies, ale v tomto prípade môže byť čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehliadači súbory cookies neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov cookies na počítač, zmeňte nastavenie prehliadača.

ZVEREJŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Fotografie, video záznamy a iné propagačné materiály zhotovujeme a zverejňujeme so súhlasom konkrétnych dotknutých osôb v špecifických prípadoch, ako je postup do finále, výhra v súťaži, či udelenie špeciálnej ceny v rozsahu uvedenom v súhlase so spracovaním osobných údajov pri prihlasovaní do súťaže. Iné osobné údaje nezverejňujeme.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:
Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobným údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov a aká je doba spracúvania.
Máte právo na opravu. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Máte právo na obmedzenie spracúvania. Pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec.
Máte právo na prenosnosť údajov. Ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie osobných údajov slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba dáva súhlas samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.
Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek zrušiť.

Spoločnosť považuje poskytnuté osobné údaje za dôverné a kladie dôraz na rešpektovanie súkromia.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Naša spoločnosť nemá povinnosť stanoviť a zverejňovať kontaktné údaje zodpovednej osoby.
Pre podrobnejšie informácie nás môžete kontaktovať telefonicky, či e-mailom na adrese muscle-fitness@muscle-fitness.sk.

UPOZORNENIE: Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies
Ok
Top